سياه چشم من از غصه ام نمی داند

ترانه های مرا هر چه هم که می خواند

دلم که تنگ ميشود او هنوز در راه است

به محض اينکه ميرسد می رود نمی ماند

کنکورياش بگن مصرع آخر چند جمله است06.gif33.gif

/ 1 نظر / 6 بازدید