شما؟؟؟

چند تا دونه شعر از پس قانون جنگلي بر نمياد
وقتي اين و فهميدم تازه راه افتادم ببينم كي شوتم كرده تو اين دنياكه واسه جنس من مثله جوخه اعدامه.همه تو سري خوردن و آموزش مي دن و تحمل كردن كسي كه جلوي چشات حقت و ميخوره اين تحمل كردن چه فلسفه اي داره؟؟
صا حبخونه باهات حرف دارم...مي خوام بگم من اين سرنوشت از پيش تعيين شده رو نميخوام چند وقته ديگه دو يا كور و كچل زاييدن و با شيرين كارياشون سرگرم شدن من و راضي نميكنه...چند تا بچه كه اگه به شكمشون نرسي صداي سگ توله ميدن و تا به سن تشخيص مي رسن غلطاي ننه باباشونو ميگيرن .هيچ كس از اين جلو تر نميره
تصور مادري كردن فقط واسه ترس از نداشتن يه پشتوانه خودخواهيه محضه و من و بيزار ميكنه.لابد بچه من هم بايد وايسه تو صف اتوبوس و لپاش بچسبه يه شيشه يا اگه خيلي كارم درست باشه پشت ماشين تو ترافيك.عشقي كه از سر ترس آفريده بشه مفد نمي ارزه ...

/ 1 نظر / 3 بازدید