اخوان

سلام 01.gif

سلامت را نميخواهند پاسخ گفت ...
سرها در گريبان است! ...
كسی سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را
نگه جز پيش پا را ديد ، نتواند! ...
كه ره تاريک و لغزان است! ...
وگر دست محبت سوی كس يازی
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان ست! ...
نفس كز گرمگاه سينه ميايد برون ، ابری شود تاريک! ...
چو ديوار ايستد در پيش چشمانت! ...
نفس كاين است ، پس ديگر چه داری چشم
ز چشم دوستان دور يا نزديک؟! ...
مسيحای جوانمرد من! ای ترسای پير پيرهن چركين! ...
هوا بس ناجوانمردانه سردست! ... ، آی! ...
دمت گرم و سرت خوش باد! ...
سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای! ...
منم من ، ميهمان هر شبت ، لولی وش مغموم ...
منم من ، سنگ تيپا خورده ی رنجور ...
منم دشنام پست آفرينش ، نغمه ی ناجور! ...
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان بيرنگ بيرنگم! ...
بيا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم! ...
حريفا! ميزبانا! ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج ميلرزد! ...
تگرگی نيست ، مرگی نيست! ...
صدايی گر شنيدی ، صحبت سرما و دندان است! ...
من امشب آمدستم وام بگذارم ...
حسابت را كنار جام بگذارم! ...

چه ميگويی كه بيگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد؟!
فريبت ميدهد ، بر آسمان اين سرخی بعد از سحرگه نيست! ...
حريفا! گوش سرما برده است اين ، يادگار سيلی سرد زمستان ست! ...
و قنديل سپهر تنگ ميدان ، مرده يا زنده ،
به تابوت ستبر ظلمت نُه توی مرگ اندود ، پنهان است! ...
حريفا! رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز يكسان است! ...

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت! ...
هوا دلگير ، درها بسته ، سرها در گريبان ، دستها پنهان! ...
نفسها ابر ، دلها خسته و غمگين! ...
درختان اسكلتهای بلور آجين! ...
زمين دلمرده ، سقف آسمان كوتاه! ...
غبارآلوده مهر و ماه! ...
زمستان است.

/ 5 نظر / 3 بازدید
Star

هوا بس ناجوانمردانه سرد است! ... ، آی! ...

niloofare Abi

کتايون جونم خيلی قشنگ بود...اگه اجازه بدی شايد شعرتو با لينک وبلاگت می ذارم تو مطلب جديدم...

fatima

سلام کتايون جون:)شرمنده ام از کوتاهی....شعرت هم خيلی قشنگ بود....راستی تا کی امتحان داری؟؟؟؟

متفکر

کتی جون حواست کجاست ؟ این شعر زمستان از مرحوم مهدی اخوان ثالث است نه شاملو . / البته من هم از این حواس پرتی ها زیاد دارم . / بازهم می آم خونت / تا بعد

python

کتايون جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ن اين شعر ماله اخوان سره جدت تکرار نشه