آخر قصمونو تو می دونی تومی دونستی

من نمی تونم برم           تو می تونی       

تو  می تونستی...

اينطورياست ديگه بارون شعرم بند نيومده اما...

زيستن چنان  شمشادی نيست  که برای نمای بزرگراه، باغبان او را اصلاح ميکند

همه فلسفه اش در بی سامانی  است 

برای گنجشکهای دور دست چلوه گری می کند نه چشمهای آنها که مشتاق ديدنش نمی شوند حتی در ۱۰۰۰ دقيقه راه بندان.

چی گفتم!30.gif

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
python

شما پپسی ميخوری؟ گه می خوری کوکا بوخور

kitkat

ورود افراد بی ادب بی اتيکت و ...به اين مکان ممنوع حتی شما ...(يه بار ديگه از اين فحشا بنويسی می دم قرمه سبزيت کنن مار صحرايی )

sara

کتی تو ميتونی تو ميدونی . تلاشتو بکن نا اميد نشو

sara

حال ميکوني برات کامنت ميزارم ها ها هاها .