به ساعتت نگاه کن
چقدر دير کرده ايم
زمين معطل من و تو مانه و هنوز
بند کفشهايمان
درست توی هم نر فته است
هنو از رسيدن قطارهای نئ نرفته است
که اين سفينه های تازه آمده
هزار بشکه خون که از رگ خليج فارس رفت
من و تو هم سوار می شويم

/ 0 نظر / 6 بازدید