اصرار خدا بود اين
احساس طلايي رنگ
ساز دلمان سر داد
بي درس طرب آهنگ
آواز توام شايد
هر روز كه مي آيد
يك حسرت كوچك هست
عمري كه نمي پايد
جاويد نخواهد ماند
اين هستي باقي هم
لبريز نخواهد بود
مي در كف ساقي هم
اما سر لطفي هست
اصرار خداوندي
مي خواندمان آن سو
بال و پر پيوندي
آنجا كه نه دامي هست
نه تير به راه ماست
من بال چپ پرواز
تو تيز پري در راست.

/ 0 نظر / 2 بازدید