دخترای لب رود

دخترای لب رود

دلتون تنگ کجاست؟

چشمتون خيسه چرا؟

ده عشقتون کدوم شهر خداست؟

دلاتون ساده و نرم

        گونه هاتون پر شرم

شونتون درده چرا؟

            دستای قشنگتون سرده چرا؟

شو نه ای که درد بچه هاتون و

                       شفا ميده

دامن گل گلتون مزرعه رو

                     صفا ميده

دلتون تنگ کجاست؟

ده عشقتون کدوم شهر خداست؟

نکنه غصه بياد رو دستتون  پينه بشه

نکنه رو حرف مردم تو دلای پاکتون

وصله کينه بشه

اون دو تا دستای مهربونتون

می تونه تو آسمون نور بزنه

بجای نشستن و منتظر سوار شدن

دلتون شور بزنه

نکنه سوارتون جايی نشسته توی راه

نگنه افتاده قلبش توی چاه

دخترای لب رود

دلاتون تنگ کجاست؟

نکنه شونتون خالی کنيد جار بزنيد

(همه چی دست خداست)

خدا دستش روی شونه شماست.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
mahmoud

- pigs on the wing - you know that i care what happens to you and i know that you care for me too so i dont feel alone or the weight of the stone now that i've found somewhere safe to bury my bone and any fool knows a dog needs a home a shelter from pigs on the wing - pink floyd 1977 - pigs on the wing = molas

سياوش

دختران شرم شبنم افتادگی رمه.....