تا سقف فرود آمده مهتاب ندارند

اينجا همه در غصه هم خواب ندارند

ويرانی تو مردم تو تاب ندارند

يک زلزله خاموشی تو درخور اين تا

يک کشور از اين خواب گران  چشم گشايند

تا علم ندارند خدا را نشناسند

تا بت نشکستند کسی را نستايند

زيبای ويرانی تو پند چه دارد؟

هشدار زمين را  که زمان صبر ندارد

با خاطره شهر دل خوش به چه ارزد

نخل است که جا مانده و يک قبر ندارد

...سهم کوچک من به همه آنها که از جنايت غفلت مان خاموش شدند

/ 4 نظر / 3 بازدید
omgh

هيچ زمانی برای تولد بد نيست حتی فرجه و حتی...

Arash

جنايت غفلت ، بهترين جمله اين روزا بود. واقعيته. چه تلخ نوشتين .

وحيد

سلام...راستی کتی مخفف کتايونه نه؟ اووووم...پس بتی هم مخفف بتايونه! ضمنا اگه می خوای کار مفیدی انجام بدی با بم نمير با مردمش که زنده موندن زندگی کن