پست های ارسال شده در آبان سال 1382

چشمهايم يک سپاه ابر دارد مسلح به سر نيزه باران هر وقت اراده رفتن کنی قيامت را به تو نشان خواهد داد
/ 1 نظر / 22 بازدید