پست های ارسال شده در تیر سال 1388

  پاس نمی دارند مشتهای تو را انگار توی سر پدرشان می کوبی،ایکاش بی پدریشان را پیشتر حاشا می کردیم. 
/ 2 نظر / 34 بازدید