سلام ای آتش و يخ سينه تو                  منم من دوست ديرينه تو

حساب روزهای روشنی بود                  حساب فال من ، آيينه تو

تو سنگين دل مرا هم سنگ کردی          چه قلب دردناک از پينه تو

من و يک بيستون درد جدايی                  تو ويک شهر در کابينه تو

تو در فردای من پرواز کردی                    و من پوسيدم در پيشينه تو

خيالت کيست اين در راه مانده               منم من دوست ديرينه تو

/ 1 نظر / 2 بازدید