شاید دیر بشه

حرف ها می توانند سر آغاز سو تفاهم های بزرگ شوند، اگر دوست داشتنی در کار نباشد!

  پاس نمی دارند مشتهای تو را انگار توی سر پدرشان می کوبی،ایکاش بی پدریشان را پیشتر حاشا می کردیم. 
/ 2 نظر / 34 بازدید
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
تیر 88
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
6 پست
بهمن 85
2 پست
آذر 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
2 پست
خرداد 83
5 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
10 پست
مهر 82
11 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
11 پست
خرداد 82
6 پست